Позиция на общинските съветници от БСП – Благоевград

7.02.2018 г.

В отговор на разпространената чрез регионалните медии некоректна информация във връзка с проведеното на 06.02.2018г. извънредно заседание на Общински съвет Благоевград, съветниците от БСП изразяваме следното становище:

Дневният ред на проведената извънредна сесия на Общински съвет Благоевград включваше една, единствена точка: Упълномощаване на кмета на община Благоевград и делегиране на пълномощия относно участието му и начина на гласуване на Общото събрание на ВиК асоциацията, насрочено за 21.02.2018г.

Да, точката се отложи за разглеждане от редовната сесия на Общински съвет по наше настояване, но с решение на мнозинството съветници, защото от нас се искаше да вземем решение без да са ни предоставени материалите и да сме се запознали с тях.

Всяка година ВиК операторът предлага за одобрение на Общото събрание на ВиК асоциацията вида и стойността на инвестициите, които водното дружество е длъжно да прави във всяка община срещу предоставеното му право да ползва, стопанисва и експлоатира ВиК мрежите – публична общинска и публична държавна собственост на територията на област Благоевград.

След обстойно запознаване с подробната инвестиционна програма за 2018г. и обобщената инвестиционна програма на ВиК оператора по години, групата съветници от БСП поставиха пред общинското ръководство редица логични и аргументирани въпроси, които не получиха задоволителни отговори.

Единственият отговор, след 15-минутно мълчание и премятане на документи беше, че в община Благоевград се предвиждат инвестиции на стойност 557 430 хил. лв. съгласно подробната инвестиционна програма за 2018г. срещу посочени такива в размер на 673 хил. лв. в обобщената. Несъответствието остана неизяснено.

Без отговор останаха и други два въпроса - дали посочените дейности отговарят на критериите на МРРБ за инвестиции и защо не са включени ВиК мрежите, които бяха предмет на разглеждане на общественото обсъждане на бюджета и които кметът пренасочи към водното дружество.

Направихме и конкретно предложение – да дадем пълномощия на кмета за участие в Общото събрание, но по тези две точки да гласува с „въздържал се” като поставените въпроси се разрешат и ВиК оператора отстрани несъответствията по предложената инвестиционна програма.

След като това логично и приемливо наше предложение беше отхвърлено от мнозинството, се подложи на гласуване и основното предложение, което също не получи нужната подкрепа.

И нека на всички е ясно, че ул. „Мелник” и ул.”Стара планина”, не са включени в тази програма, поради което е грозно и некоректно така се подвеждат хората и да се твърди, че ние пречим тези ремонти да бъдат извършени.

Съветниците на БСП не сме против конкретните инвестиции на ВиК оператора и ясно съзнаваме трудните икономически условия, в които той осъществява дейността си.

По никакъв начин и не бихме могли да възпрепятстваме изпълнението на задълженията на водното дружество ежегодно да инвестира във ВиК мрежите на общината, защото това е негово задължение по силата на сключения договор и по закон. Това, че се иска яснота и съответствие на инвестиционната програма с поставените критерии за инвестиции не означава „пречене”, а защита на обществения интерес.

Най-отговорно и открито заявяваме, че в действията си сме водени единствено и само от това да защитаваме в максимална степен интереса на хората от общината и неведнъж сме подкрепяли предложения на общинското ръководство, които са такива.

Но категорично не приемаме и се противопоставяме на това да спорим с общинското ръководство по важните теми и да се опровергаваме не с аргументи по време на заседанията на Общински съвет, а чрез разпространяването на НЕКОРЕКТНА информация по медиите, целяща да формира погрешни представи сред обществеността и да дискредитира политиката на БСП.